Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

7629 1e57 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasplendiid splendiid

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice viasplendiid splendiid
veridiana

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
veridiana
9963 0695 500
Reposted frompinklagoon pinklagoon viasplendiid splendiid
veridiana
7840 fe5d 500
Reposted fromGIFer GIFer viaFiodor11 Fiodor11
5508 c2fd

- by -At Swim-Two-Birds- #flickstackr

Flickr: https://flic.kr/p/UFG6Tt

Reposted fromkimik kimik viabrzask brzask
veridiana
1791 a682 500
Reposted fromszszsz szszsz viabrzask brzask
veridiana
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viabrzask brzask
veridiana
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viabrzask brzask
veridiana
1818 639d
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
0010 38be 500
Reposted frommsofall msofall viaszarakoszula szarakoszula
7422 a610 500
veridiana
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
7234 458e 500
Reposted frompffft pffft viaszarakoszula szarakoszula
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
veridiana
veridiana
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaszarakoszula szarakoszula
5033 507e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl