Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2018

veridiana
1452 6775 500
Atypical

September 25 2018

September 24 2018

veridiana
2623 4fcd
Reposted fromrawriot rawriot viajointskurwysyn jointskurwysyn
veridiana
9267 d84a
veridiana
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasplendiid splendiid
veridiana
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viasplendiid splendiid
veridiana
5440 6315
Reposted fromnutt nutt viasplendiid splendiid
veridiana
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viatwice twice
veridiana
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
8441 b8fe 500
veridiana
Xavier Dolan by Shayne Laverdière
Reposted fromtwice twice viaamphetaminelogic amphetaminelogic
veridiana
4277 27d7 500
veridiana
9615 3bde 500
Reposted fromtrickster trickster viaszarakoszula szarakoszula
4024 99db 500
veridiana
1638 d7fd 500
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
6845 41fb 500
Reposted fromrisky risky viaszarakoszula szarakoszula
9067 c1cd
1908 79d1
Reposted fromkniepuder kniepuder viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl