Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

veridiana
veridiana
3155 9616
veridiana
4414 cfc5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaszarakoszula szarakoszula
3537 7883 500
Reposted frommoreshadows moreshadows viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
Pezet x ewelina lebida collages
Reposted frometerycznosc eterycznosc viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
1273 d9f6
Reposted fromburdel burdel viaszarakoszula szarakoszula
3097 21c6
Reposted fromtwice twice viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
Reposted frommefir mefir viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
5435 5156 500
Reposted fromretaliate retaliate viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
Book Club, Johan Deckmann
Reposted fromdelix delix viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
3831 7d8a 500
Reposted fromretaliate retaliate viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
8946 3596 500
Reposted fromerq erq viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
Było parę rzeczy, które chciałam mu powiedzieć, ale wiedziałam, że go zranią. Więc pogrzebałam je w sobie i pozwoliłam, by raniły mnie.
— Jonathan Safran Foer - "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
Tego dnia zaczęłam budować wokół siebie mur. Żyłam między ludźmi, ale dzieliła mnie od nich skuteczna zapora z uśmiechów, którymi hojnie szafowałam, żeby nie pokazać, jak bardzo jestem nieszczęśliwa.
— Cora Carmack
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
7232 4e47 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
2142 a41a 500
Reposted fromfungi fungi viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
7275 3caa
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
7025 0896
Paris, 18th District, 2001, Stair in Monmartre
veridiana
8215 c627 500
Reposted fromAnjax333 Anjax333 viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
5336 7589 500
?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl