Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

veridiana
3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
2262 43fb 500
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
Daenerys
Reposted fromvolldost volldost viaszarakoszula szarakoszula
3804 4264
Reposted fromsquishi squishi viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
9700 5226 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
2963 599b
Reposted frompffft pffft viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
2768 49d5 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
veridiana
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
5405 c75e 500

Finding Vivian Maier (2013)

Reposted fromfilmowy filmowy viaszarakoszula szarakoszula
3445 34f4 500

tipsymaple:

I may not be a perfect person but at least I have never yelled at an employee in a store

2864 cbbe 500
Reposted fromreisuzuya reisuzuya viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
0339 2b2d
Reposted fromszauklau szauklau viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl