Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

veridiana
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
veridiana
3589 b657
veridiana
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

veridiana
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
veridiana
2856 763b
Reposted fromretro-lover retro-lover viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
veridiana
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
8380 f770 500
Reposted frombiri biri viaszarakoszula szarakoszula
5278 b01c 500
Reposted fromfanny-ann fanny-ann viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
4776 ac29
Reposted fromrichardth richardth viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
veridiana
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viaszarakoszula szarakoszula
veridiana
4863 dd53 500

fine-faces:

Alexandra Ghantous

veridiana
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viaFiodor11 Fiodor11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl