Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

veridiana

February 13 2020

veridiana
veridiana
Isle of Skye
veridiana
Jak to się stało, że tak się od wszystkich odcięliśmy? Że jesteśmy tacy samotni.
— Rachel Abbott
veridiana
6445 2739 500
Reposted fromnyaako nyaako vianiedonaprawienia niedonaprawienia
veridiana
2438 4822 500
Reposted from0 0 viasplendiid splendiid
5190 89ee 500
Reposted fromtwice twice viasplendiid splendiid

February 10 2020

veridiana
9147 c24b 500
Reposted frommiischa miischa viapoppyseed poppyseed
veridiana

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
veridiana
3893 8ceb 500
Reposted fromxawery xawery viapoppyseed poppyseed
veridiana
9145 a0e1 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapoppyseed poppyseed
veridiana
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza. 
— Ignacy Karpowicz
veridiana
veridiana
1642 cf2a 500
veridiana
veridiana
veridiana

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viapoppyseed poppyseed
veridiana
veridiana
4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl